this is mer

who I am? just MER

Vô đề


Em xoè rộng lòng tay
Tôi buông tim mình vào đó
Ngỡ viên đá lạ
Em đem về
Bày tủ kính
Chơi.

MER

Single Post Navigation

2 thoughts on “Vô đề

  1. Đọc xong mình nghĩ ngay tới bài Rolling in the deep ^^!

  2. Luna_Binku on said:

    hí. cái này là thơ của Mer ư? ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: